Dolina Nidy

Gips budowlany syntetyczny

ZASTOSOWANIE

Gips budowlany przeznaczony jest do napraw powierzchni ścian i sufitów (np. wypełniania ubytków, otworów po kołkach itp.) oraz wszelkiego rodzaju prac montażowych i instalacyjnych (osadzanie puszek, wypełnianie bruzd z przewodami elektrycznymi, itp.). Może być również wykorzystywany do sporządzania zapraw i prefabrykatów gipsowych.
 

- Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej
- Deklaracja zgodności
- Karta charakterystyki produktu

WŁAŚCIWOŚCI

Gips budowlany jest spoiwem mineralnym uzyskiwanym w procesie częściowego odwodnienia dwuwodnego siarczanu wapnia (CaSO2•2H2O) pozyskiwanego z instalacji odsiarczania spalin. Charakteryzuje się krótkim czasem wiązania. Jest produktem ekologicznym, szybkosprawnym i bardzo łatwym w użyciu.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże powinno być stabilne, oczyszczone z kurzu i innych zanieczyszczeń mogących osłabić przyczepność gipsu. Słabo związane fragmenty należy odkuć lub oczyścić za pomocą szczotki drucianej. Wszystkie elementy stalowe mogące bezpośrednio stykać się z zaprawą powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

PRZYGOTOWANIE MASY

Gips budowlany przygotowuje się do użycia poprzez równomierne wsypanie suchej mieszanki do naczynia z odmierzoną ilością czystej wody, zalecane proporcje to około 0,60 litra wody na 1 kg gipsu. Przygotowany zaczyn wymieszać ręcznie lub mechanicznie do momentu uzyskania jednorodnej masy bez grudek i nieroztartych składników. Masa zachowuje swoje parametry przez około 10 minut, należy ją zużyć w stanie plastycznym. Przed rozmieszaniem kolejnej partii materiału pojemnik dokładnie oczyścić z resztek związanej zaprawy, ponieważ może ona skracać czas wiązania następnego zaczynu.

SPOSÓB UŻYCIA

W zależności od rodzaju zastosowania. 

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju zastosowania. 

NARZĘDZIA

Wiertarka wolnoobrotowa z mieszadłem, wiadro z elastycznego tworzywa, narzędzia tynkarskie ze stali nierdzewnej (paca stalowa, szpachelka, kielnia trapezowa). Narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Materiał przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych workach, na paletach, w warunkach suchych. Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia wynosi 12 miesięcy od daty produkcji.

OPAKOWANIA

Worki papierowe a’ 30 kg
Luzem w cementonaczepach

DANE TECHNICZNE

Proporcje składników w zaczynie:
- ok. 0,65 l wody na 1 kg suchej mieszanki
Czas wiązania:
- początek, ok 10 min.
Uziarnienie:
- pozostałość na sicie 0,5 mm nie więcej niż 0,0 %
- pozostałość na sicie 0,2 mm nie więcej niż 0,5 %
- pozostałość na sicie 0,09 mm 0,0-2 %
- pozostałość na sicie 0,063 mm 10,0-25,0 %
Wytrzymałość na ściskanie po 2 h twardnienia:
-
Temperatura podłoża i otoczenia
-
od +5oC do +25oC


- Wyrób spełnia wymagania PN-EN 13279-1
- Świadectwo z zakresu higieny radiacyjnej HR/B/70/2009
- Karta charakterystyki produktu dostępna u producenta       
- Numer rejestracji REACH 01-2119444918-26-0138