preloder
Dolina Nidy

Aspekty środowiskowe

Aspekt środowiskowy odnosi się do działalności organizacji, do jej wyrobów lub usług. Oznacza te elementy działalności, wyrobów lub usług, z którymi związane są oddziaływania na środowisko. „Dolina Nidy” podczas opracowywania systemu zarządzania środowiskowego dokonała identyfikacji aspektów środowiskowych.

ZGODNIE Z ZAŁĄCZNIKIEM VI DO ROZPORZĄDZENIA EMAS OKREŚLONO DWA RODZAJE ASPEKTÓW ŚRODOWISKOWYCH:

BEZPOŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE są związane z tymi działaniami organizacji, nad którymi sprawuje ona kontrolę zarządczą.

ZIDENTYFIKOWANO BEZPOŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE POD KĄTEM:
– zmniejszenie zasobów
-naturalnych,
– obciążenie środowiska odpadami,
– zanieczyszczenie wód powierzchniowych,
– zanieczyszczenie powietrza,
– hałas przenikający do środowiska,
– zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych.

POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE to takie, które mogą powstawać w związku z działaniami, wyrobami i usługami, którymi nie możemy w pełni zarządzać.Podczas identyfikacji aspektów pośrednich Dolina Nidy przeprowadziła wywiady z wykonawcami, podwykonawcami i klientami oraz przeanalizowała zużycie materiałów, działalność podwykonawców na terenie organizacji i kryteria eko-znakowania.

ZIDENTYFIKOWANO POŚREDNIE ASPEKTY ŚRODOWISKOWE OBEJMUJĄCE:
– zagadnienia dotyczące wyrobów (projekt, rozwój, opakowanie, transport, wykorzystanie oraz odzysk/usuwanie odpadów),
– nowe rynki,
– struktura oferty wyrobów,
– efekty działalności środowiskowej oraz praktyki środowiskowe wykonawców, podwykonawców i dostawców.

Dolina Nidy z zgodnie Rozporządzeniem EMAS, Załącznik VI, punkt 6.4. „Znaczenie aspektów” określiła kryteria oceny znaczenia aspektów środowiskowych swoich działań, wyrobów i usług w celu ustalenia, które z nich wywierają znaczący wpływ na środowisko.

Close Menu