preloder
Dolina Nidy

Inwestycje

Inwestycje w toku.

Dostawa i uruchomienie linii technologicznej do kalcynacji dwuwodnego siarczanu wapnia o wydajności 30 t/h produktu końcowego ogrzewanego parą nasyconą z gazowego generatora pary oraz domielenia gipsu półwodnego z procesu kalcynacji gipsu dwuwodnego z wydajnością 30 t/h.

 

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Dolina Nidy
Leszcze 15
28-400 Pińczów

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I RODZAJ ZAMÓWIENIA

Postępowanie jest prowadzone w związku z realizacją przedsięwzięcia pod nazwą Utworzenie zakładu produkcyjnego mieszanek gipsowych i gipsowo-cementowych w koncepcji Przemysłu 4.0..” finansowanego w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, Komponentu A „Odporność i konkurencyjność gospodarki”, Celu szczegółowego:  A2. Rozwój narodowego systemu innowacji: wzmocnienie koordynacji, stymulowanie potencjału innowacyjnego oraz współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami i organizacjami badawczymi, w tym w zakresie technologii środowiskowych, Reformy: A 2.1. Przyśpieszenie procesów robotyzacji i cyfryzacji i innowacji, Inwestycji: A 2.1.1. Inwestycje wspierające robotyzację i cyfryzację w przedsiębiorstwach (dalej zwanego: Projektem).

Do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

 

Wersją wiodącą zapytania ofertowego, korespondencji i umowy jest wersja w języku polskim.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na adres: inwestycjedn@dolina-nidy.com.pl

Prosimy o składanie ofert do dnia 17.08.2024

 

PLIKI DO POBRANIA

Data publikacji 28.06.2024

Close Menu