preloder
Dolina Nidy

Polityka zintegrowanego systemu zarządzania

Budujemy silną, stabilną, innowacyjną firmę na rynkach nowoczesnych materiałów izolacyjnych oraz gipsowych materiałów budowlanych do wykańczania wnętrz. Tworzymy zespół ludzi zdolnych do ciągłego doskonalenia firmy. Pragniemy, aby nazwa Dolina Nidy kojarzyła się naszym Klientom z zaufaniem, ekologią oraz wysoką jakością  wyrobów.

Przyjęte cele realizujemy poprzez:
 • racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych, paliw, wiedzy i kapitału
 • spełnianie uregulowań prawnych i innych dotyczących ochrony środowiska i bhp oraz wyrobów
 • monitorowanie w zakresie zanieczyszczeń, gospodarki odpadami, hałasu i warunków pracy pracowników
 • sterowanie procesami w sposób zapobiegający niezgodnościom, a przy ich wystąpieniu podejmowanie skutecznych działań korygujących
 • stosowanie nowoczesnych technologii i stały wysiłek na rzecz poprawy warunków pracy
 • zagwarantowanie zasobów ludzkich i materialnych niezbędnych do realizacji celów organizacji
 • ciągłe podnoszenie świadomości i umiejętności pracownika poprzez ustawiczne szkolenia w zakresie jakości, środowiska i bhp
 • zacieśnianie współpracy z lokalnymi władzami samorządowymi i organizacjami społecznymi na rzecz ochrony środowiska i bhp
 • współpracę z dostawcami i wspólne z nimi dążenie do spełnienia wymagań naszych Klientów
 • rozpoznanie wymagań Klientów i innych zainteresowanych stron oraz uzyskanie informacji dotyczących ich oceny i współpracy z nami
 • wytwarzanie wyrobów spełniających wymagania jakościowe Klientów, uregulowania prawne ochrony środowiska, bezpieczeństwa wyrobu oraz bezpieczeństwem i higieną pracy.

Wszyscy pracownicy naszej firmy deklarują zaangażowanie w kierunku pozytywnego oddziaływania na środowisko naturalne oraz na rzecz zapobiegania wypadkom przy pracy, ograniczenia i redukcji ryzyka zawodowego.

Dolina Nidy sp. z o.o. zobowiązuje się do:

 • zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska naturalnego oraz zapobiegania wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
 • ciągłego doskonalenia działań w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
 • zapewnienia odpowiednich zasobów i środków do wdrażania tej polityki,
 • podnoszenia kwalifikacji oraz uwzględniania roli pracowników i ich angażowania do działań ukierunkowanych na bezpieczeństwo i higienę, efektywność pracy i ochronę środowiska,
 • konsultacji i współudziału z pracownikami,
 • spełnienia wymagań prawnych i innych wymagań,
 • eliminowania zagrożeń i eliminowania ryzyk dotyczących BHP.

Prezes Zarządu oświadcza, że Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest znana, zrozumiała, jest odpowiednia do celów, wielkości oraz kontekstu Spółki, specyfikacji ryzyk i szans dotyczących bhp. Jest realizowana w każdej komórce organizacyjnej, stosownie do roli, jaką pełni w Firmie i Zintegrowanym Systemie Zarządzania.

Deklarujemy prowadzenie otwartego dialogu ze społecznością lokalną w zakresie ochrony środowiska.

Niniejsza Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest spójna z Polityką Grupy Atlas w odniesieniu do jakości, środowiska i BHP.

Close Menu