preloder
Dolina Nidy

Zarządzanie jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

Dolina Nidy sp. z o.o. już od początku istnienia na rynku, dążyła do utrzymania doskonałej jakości swoich wyrobów, dając tym samym pewność, że wyroby gipsowe Doliny Nidy zostały wyprodukowane z najwyższą starannością, z wysokiej jakości naturalnego kamienia gipsowego oraz gipsu syntetycznego powstałego z odsiarczania gazów spalinowych w elektrowniach.

Klienci duży nacisk kładą na jakość dlatego też, zaangażowanie firmy w jakość jest jednym ze sposobów dotrzymania kroku w kierunku potrzeb klientów. Pozytywny wizerunek firmy budujemy również poprzez zmniejszanie negatywnego wpływu na środowisko oraz ciągła poprawę warunków pracy pracowników.

W celu potwierdzenia i usystematyzowania swoich działań w zakresie doskonalenia, we wszystkich tych zakresach firma przystąpiła do wdrażania procedur jakościowych, środowiskowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy wg norm ISO.

30 września 2003 r. Dolina Nidy wdrożyła (i stosuje w praktyce po dziś) System Zarządzania Jakością zgodny z międzynarodowymi wymaganiami normy ISO 9001, co zostało potwierdzone przez jednostkę certyfikującą DQS. Norma ta obejmuje wszystkie sfery działania przedsiębiorstwa: rozpoznanie potrzeb klientów, planowanie i prowadzenie prac rozwojowych, zbieranie i potwierdzanie zamówień, zaopatrzenie, procesy produkcyjne, przeglądy i konserwacja maszyn, metody badań i kontroli, procedury i narzędzia pomiarowe, nadzór nad dokumentacją i dostawy gotowych wyrobów. Dodatkową korzyścią płynącą z wprowadzenia normy jest przeorientowanie sposobu myślenia wszystkich pracowników firmy o jakości. Wdrażając nową normę wprowadzono procesowe podejście do zarządzania jakością. Realizując ten system zidentyfikowano wszystkie procesy. Określono ich sekwencję i wzajemne oddziaływania oraz ustalono kryteria i metody potrzebne do zapewnienia skuteczności zarówno przebiegu, jak i nadzoru tych procesów. Dolina Nidy opracowała mapę procesu głównego i określiła wskaźniki w celu osiągnięcia zaplanowanych wyników jakościowych i ciągłego doskonalenia organizacji.

 
Aby nasze działania proekologiczne miały charakter usystematyzowany w roku 2004 wdrożyliśmy normę dotyczącą zarządzania środowiskowego ISO 14001. Jest to norma międzynarodowa która określa co powinien zawierać system zarządzania ekologicznego, aby zapewniał dobrze zorganizowaną i efektywną pracę na rzecz środowiska naturalnego. Ważną zasadą tej normy jest ciągłe doskonalenie na rzecz środowiska dlatego też wytyczamy sobie zadania i konsekwentnie je realizujemy a efekty tych działań przedstawiamy na przeglądach Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

W 2005 roku Dolina Nidy rozpoczęła realizację projektu mającego na celu wdrożenie oraz promocję europejskiego systemu ekozarządzania i audytu EMAS w Polsce. System EMAS jest unijnym instrumentem wprowadzonym w życie Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady, mającym na celu zachęcenie różnych organizacji do ciągłej poprawy swojej działalności na rzecz środowiska poprzez ciągłe zmniejszanie szkodliwego oddziaływania na środowisko, redukcję odpadów, wzrostu efektywności, podniesienia reputacji firmy, łatwiejszego spełnienia wymogów prawnych i świadomości ekologicznej klientów, uwzględnienia czystych technologii w działalności firmy.

System EMAS jest nie tylko w pełni zgodny z międzynarodową normą ISO 14001, ale stawia ponadto dodatkowe wymagania związane z aktywnym zaangażowaniem pracowników, dostosowaniem podejmowanych działań do regulacji prawnych i szeroko pojętą jawnością podejmowanych działań i uzyskiwanych wyników.
EMAS jest systemem ukierunkowanym na osiąganie celów ochrony środowiska. Pozwala przedsiębiorstwom w pełni nadzorować wpływy środowiskowe, uwzględniając wszystkie aspekty środowiskowe w kierowaniu firmą, planowaniu działalności oraz z ograniczeniem i eliminowaniem negatywnego oddziaływania na środowisko. Ponadto ma dostarczyć społeczeństwu i grupom zainteresowanych stron stosownych informacji oraz promować ciągłe doskonalenie działalności środowiskowej.

Certyfikat EMAS otrzymaliśmy 22.07.2007 r. jako pierwsza organizacja w województwie świętokrzyskim i ósma w kraju a nasz numer w rejestrze EMAS to 2.26-001-8.

Bezpieczeństwo i Higiena Pracy są priorytetowymi działaniami w Dolinie Nidy zarówno w działalności produkcyjnej jak również w dziedzinie polityki pracowniczej. Aby podnieść skuteczność działań na tym polu, wdrożony został system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą ISO 45001:2018. Jego głównym celem jest ciągła poprawa warunków pracy oraz ochrona zdrowia i życia pracowników. Obejmuje on całokształt zagadnień determinujących sprawne zarządzanie w tej dziedzinie, w tym również identyfikację możliwych zagrożeń i ocenę ryzyka zawodowego na wszystkich stanowiskach pracy oraz podejmowanie działań korygujących i zapobiegawczych w celu wyeliminowania wypadków przy pracy i chorób zawodowych.Firma konsekwentnie podnosi warunki pracy oraz wymaga od swoich pracowników jak również podwykonawców świadomego stosowania się do wymogów bezpieczeństwa pracy i tworzenia w firmie pożądanej „kultury bezpieczeństwa”. Dokłada również wszelkich starań w celu zapobiegania sytuacjom awaryjnym, mogącym mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników i innych ludzi związanych z działalnością przedsiębiorstwa.
Close Menu